نقد نقطه به نقطه کتاب ریاضی هشتم

فصل اول

صفحه2

جدول  داده شده در تمرین2 فعالیت کلمه«قرینه آن»  بهتر است فقط کلمه قرینه آورده شود و حرف آن اضافی است.

صفحه 4

 1- تمرین 5 مثال دوم بین پرانتزها علامت ضرب وجود ندارد و دانش آموزان معمولا به اشتباه می افتند.

2- ابتدا بهتر بود فعالیت آورده شود و بعد از آن سئوال 6 در قالب کاردرکلاس با چند مثال مختلف آورده شود.

صفحه 5  

 تمرین ها بهتر بود از مفهومی به حل کردنی مرتب شوند درضمن ازروش گاوس و فعالیت صفحه چهارم هیچ نمونه ای برای تمرین بیشتر آورده نشده است.

پیشنهاد: تمرین 3  عبارت«  =22+20-14+12-6+8- » را می توان به صورت  « =(22-)□(20-)□(14+)□(12-)□8-» داد و از دانش آموز خواسته شود تا بزرگترین و کوچکترین عدد ممکن را بدست آورند.

صفحه 7

1-سئوال 6 قسمت ب باید زیر محورهای قسمت الف می آمد در آن تأکید می شد که با کمک محورهای بالا تساوی را نشان دهید.

2- کاردرکلاس 3 به سختی با کمک محور حل می شود این سئوال یا باید حذف شود و یا حداقل مخرج 7کسر اول نیز تغیر کند تا بتوان کسرها را راحتتر  هم مخرج کرد.

صفحه 10

 فعالیتی بسیار طولانی و خسته کننده آورده شده با تمرین های بسیار زیاد و در سوال پنجم بسیار سخت، باعث خستگی دانش آموز می شود و معمولا دانش آموزان عادی تمام نکات آن را نمی توانند درک کنند.

صفحه 12

سئوال 2 فعالیت می توانست بجای مخرجهای نسبت به هم اول 3و4 دو عدد مثل 6 و 18 می نوشت تا یکی از حالتهای دیگر مخرجها نوشنه شود همچنین به جای مخرجهای 5و3 اعداد 8 و 12 گفته شود تا بتوان ک.م.م دو عدد را بدست آورد. تمرینهای موجود این ذهنیت را ایجاد می کند که در تمامی کسرها باید از ضرب مخرجها مخرج مشترک را بدست آورد و باعث بدفهمی می شود.

/ 0 نظر / 24 بازدید