اعداد لجن چیست

جواب : ابتدا جمع ارقام این عدد را بدست می آوریم

 25 = 4 + 8 + 6 + 0 + 4 + 3

چون حاصل عدد یک رقمی نشده پس جمع ارقام آن را بدست می آوریم

( یعنی جمع ارقام 25 را بدست می آوریم که می شود 7 ) چون به عدد یک رقمی 7 رسیدم و عدد هفت اول می باشد . پس عدد طبیعی 340684 عدد لجن می باشد .

/ 0 نظر / 3 بازدید