امتحان ریاضی

من در امتحان ریاضی سکوت،وسعت تنهاییم را یافتم.

فرمولی برایش کشف کردم:

اگر دلتنگی هایت را در حس غریب ضرب کنی،

مساحت تنهاییت را می یابی.

من یافتم که معادله ی دلتنگی هایم برایت

 جواب ندارد چون دلتای دلهرگی من منفی است و

من یافتم مجموعه ی ثانیه های شادیم تهی است

واین ها همه در تابع همانی قلبت جواب می دهد و فقط آن را باید 

با اعداد بی نهایت وجودت محاسبه کنی.


 

/ 0 نظر / 23 بازدید